سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا یزدانبخش – دکترای بهداشت محیط ،دانشیار دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اکبر اسلامی – دکترای بهداشت محیط ،دانشیار دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
احسان آقایانی – دانشجو دکترای بهداشت محیط ،دانشگاه بهداشت تربیت مدرس
مسعود فتاح زاده – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط بحران آب، استفاده از پساب تصفیه شده به عنوان منبع غیر مستقیمی برای آشامیدن و استفاده در صنایع و کشاورزی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، منابع آبی و رودخانه و تخریت حیات آبزیان امری ضروی است که هم از نظر محققان بهداشتی و هم از نظر قانونی دارای اولویت و لازم اجرا می باشد. یکی از این منابع عظیم آبی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری می باشد که دارای سطح بالای ترکیبات آلی (COD, BOD) ، نیترات و فسفات که امکان استفاده بهینه از آن را مشکل ساخته است. در این تحقیق سعی شده است تا امکان حذف این ترکیبات از پساب ثانویه با استفاده از جاذب نانو ذرات اکسیدآهن MNPs Fe3O4 مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت امکان به صورت یک سیستم مکمل همراه با سایر سیستم های تصفیه متداول مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق برای بررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4 در حذف ترکیبات آلی (COD, BOD) ، نیترات NO-3 وفسفات PO43- در سیستم بسته انجام شد. اثر pH ، زمان و غلضت جاذب به روش یک فاکتور در زمان مورد بررسی قرار گرفت. سپسایزوترم ها وکنتیک جذب بر مبنایی شرایط بهینه تعیین گردید. 3 pH= ، زمان تماس 11 و دوز g/l 1 شرایط بهینه برای جاذب نانو ذرات اکسید آهن بدست آمد. در شرایط بهینه میزان حذف برای فسفات، نیترات BOD و COD به ترتیب 54و11/5و56و75درصد وظرفیت به ترتیب mg/g1.8و1.6و14و25 بدست آمد نتایج نشان داد جذب توسط Fe3O4از مدل فروندلیج و کنتیک درجه اول برای COD و فسفات و برای BOD و نیترات از کنتیک درجه دوم پیروی میکند. آنالیز آماری نشان داد اثر pH بر حذف همه ترکیبات بجز COD معنی p<0/05 دار است و اثر زمان نیز فقط بر حذف نیترات وفسفات معنی دار میباشد. می توان بیان داشت که مگنتیت دارای پتانسیل مناسبی برای حذف فسفر، BOD و COD از فاضلاب می باشد و به عنوان یک روش پاک کارایی مناسبی برای حذف آلایند ها از فاضلاب شهری دارا است