سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی صفری گرایلی – استاد یار گروه حسابداری، واحد بندرگز،دانشگاه، آزاد اسلامی، بندر گز، ایران
محدثه عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
امین نهی – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده:

پیشرفت های اقتصادی، قانونی و اجتماعی و همچنین افزایش استفاده کنندگان اطلاعات باعث شده که نوآوری در حسابدار ی به یک الزام تبدیل شود، لذا این امر منجر به حسابداری ساختگی شده است. حسابداری ساختگی از جمله مواردی است که در سیر ادبیات مربوط به خود، به عنوان عملی منفی و گمراه کننده مطرح شده است. به این معنی که مد یران با استفاده از دانش و تجربه خود در رابطه با حسابداری و استانداردهای آن، به گونه ای از اختی ارات خود استفاده نمایند که در نهای ت، صورتهای مالی، نشانگر آن چیزی باشند که آنها میخواهند. هر چند، ممکن است این خواسته مدیران منجر به گمراهی استفاده کنندگان صورتهای مالی شود. در این مقاله، با مرور ادبیات مربوط به حسابداری ساختگی، به جوانب گوناگون آن از جمله بی ان تعاریف و دیدگاههای مختلف در رابطه با حسابداری ساختگی، شیوه های انجام آن و علل و انگیزه ها ی پی دایش آن پرداخته شده است