سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد شمسی خلوت – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

این مقاله، راهی برای انجام مسئولیت های اجتماعی سازمان ارائه می دهد که طی آن و تحت راهکارهای الزام آور غیر قابلانکار، تعهداتی پذیرفته می شود؛ بنابراین محدودیت های حسابداری مالی خاصی ارائه می شود و چهارچوب مفهومی آن بیانمی شود. و در یک نگاه کلی امروزه به جرات می توان ادعا نمود که علی رغم وجود شعارهای جذاب در زمینه ی حفاظت ازمحیط زیست، آسیب های وارده به آن بسیار جدی تر از گذشته می باشد. اغلب محققین بواسطه ی حادتر شدن مشکلاتزیست محیطی همچون تخریب لایه ازون، کاهش بارندگی ها، تخریب جنگل ها، افزایش زباله های اتمی و شهری، انقراضگونه های گیاهی و جانوری، بر این باورند که جامعه ی جهانی در هزاره سوم با موجی از بحران های زیست محیطی مواجهخواهد شد. بنابراین، ادامه ی زندگی جوامع بشری منوط به کاهش هزینه های زیست محیطی خواهد بود. حسابداری محیطزیست را می توان مجموعه قواعدی که موجب ارتقاء توان سیستم حسابداری در فرایند شناسایی، ثبت، و گزارشگریتبعات ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست می شود، دانست. این شاخه از حسابداری، می تواند باعث افشای اطلاعاتیکه رویه های حسابداری سنتی قادر به افشای آنها نیست، گردد. در این مقاله پس از مرور ادبیات مرتبط با حسابداری محیطزیست، روشهای شناسایی و انعکاس هزینه های محیط زیست در صورتهای مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.سپس در ادامه عوامل موثر در برآورد هزینه های محیط زیست در قالب مدلی مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت، شیوههای مدیریت کارآمد هزینه های محیط زیست و گزارشگری آن مورد به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.