سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

زهره حاجیها – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق(قیامدشت)-

چکیده:

حسابرسی سیستم های راهبردی یا حسابرسی مبتنی بر ریسک رویکرد نوینی برای مبارزه با فساد درسال های اخیر بوده است . این رویکرد، نخستین بار در دهه ی 1990 پدیدار شد . پیدایی این نوع حسابرسی تلاشی برای ارتقای کیفیت حسابرسی و نیز دی دگاهی جدید در پاسخ به تغییر در ماهیت فعالی ت های خلق ارزش و تغییرات محیط حسابرسی بود . در این مقاله، ویژگی های محیط جدید حسابرسی بررسی م ی شود. از مهم ترین این ویژگی ها تغییرات مدل های تجاری سازمان ها، مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب مدیریت، توجه به ریسک غیر ن مونه گیری و تاکید دوباره بر مدل ریسک حسابرسی است . در ادامه نیز تفکر سیستمی به عنوان ابزاری در حسابرسی سیستم های راهبردیSSA و چگونگی استفاده ی حسابرسان در محیط تجاری جدید از این ابزار برای کم کبه شفافیت مالی تشریح خواهد شد . در نهایت، حسابرسی به عنوان فراین دی بازگشتی و ارزیابی ریسک های راهبردی در این فرایند مورد بررسی قرار می گیرد . حرفه ی حسابرسی باید با حرکت به سوی تردیدگرایی بیشتر همچنان موضع خدمت به جامعه و شفافیت اطلاعات مالی را حفظ کند. حسابرسی سیست مهای راهبردی رویکرد مناسبی برای این مساله است.