سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل شیخ محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله روش جدیدی را برای حفاظ ت ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های شعاعی ارائه می دهد که در آن همه ترانسفورماتورها توسط یک رله میکروپروسسوری در منبع کنترل و حفاظت می گردند و در نتیجه نیازی به حفاظت محلّی ترانسفورماتور مانند فیوز کات اوت نخواهد بود . الگوریتم مورد استفاده رله براساس اندا زه گیری تغییرات مولفه های متقارن کمیته های الکتریکی در هنگام وقوع خطا کار می کند . با استفاده از برنامه حالت گذرای الکترومغناطیسی (EMTP) خطاهایداخلی ترانسفورماتورهای توزیع در یک فیدر ۲۰ کیلو ولت نمونه از شبکه ایران شبیه سازی می گردد و نشان داده خواهد شد که رله میکروپروسسوری دارای قدرت تشخیص بسیار مطلوبی می باشد و می تواند خطاهای ضعیف بین حلقه ای و یا حلقه به زمین ترانسفورماتورها را تشخیص دهد، در صورتی که این نوع خطاها توسط حفاظتهای متداول مانند فیوزهای کات اوت، قبل از گسترش و تبدیل آنها به خطاهای شدید قابل تشخیص نمی باشند .