سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا مروج – گروه برق دانشگاه سمنان
مهدی حبیبی – دانشرو کارشناسی ارشد دانشگاه سمنا

چکیده:

در این مقاله توسعه و کاربرد یک الگوریتم بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی در جهت بهبود عملکرد رله دیستانس ارائه شده است. این الگوریتم توسعه یافته است که در هر خط انتقال، صرفنظر از پیکربندی و سطح ولتاژ مورد استفاده قرار گیرد. توصیف این الگوریتم بر مبنایشبکه عصبی مصنوعی به گونهای میباشد که میتوان آن را بدون نیاز به تنظیم دوباره پارامترهای شبکه عصبی، برای سیستمهای الکتریکی متفاوت بکار برد. این ویژگی، روش ارائه شده را منحصر بفرد میسازد زیرا تمام روشهایی که تاکنون بر مبنای شبکه عصبی ارائه شدهاند، فقط برای خطوط انتقال ویژهای توسعه یافته بودند که این معنی را میدهد که نمیتوان از این روشها در رلههای تجاری استفاده کرد. در این کار از شبکههای عصبیRadial Basis استفاده شده است.