سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدیه گمینی – استاد مدعو موسسهی آموزش عالی علاءالدولهی سمنانی گرمسار
پریسا حیدری – دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری، موسسهی آموزش عالی علا الدولهی سمنانی گرمسار، حاجیآباد
مریم اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری، موسسهی آموزش عالی علا الدولهی سمنانی گرمسار، حاجیآباد

چکیده:

موضوع هویت شهری یکی از مهمترین مسائلی است که در شهرها باید به آن توجه کرد. حفظ هویت شهری را میتوان درراستای دستیابی به توسعه پایدار قرارداد. عوامل مختلفی همچون عوامل طبیعی، فرهنگی – اجتماعی هویت یک شهر را شکل میدهند؛ بنابراین هویت شهری را از چند بعد کالبدی و طبیعی، انسانی و اجتماعی، تاریخی و اقتصادی قابلبررسی است. در این راستا توجه به عناصر هویتبخش شهر میتواند یکی از پشتوانههای پایداری شهرها باشد. شهر تهران یکی از شهرهای مهم تاریخی و گردشگری کشور است که شاخصهای زیادی در شکلگیری هویت شهری آن مؤثر بوده که در این پژوهش به بررسی خانهی قوام الدوله واقع در بافت فرسودهی امیر حضور پرداختهشده است. این پژوهش باهدف بررسی ویژگیهای عناصر هویت شهری، بهسازی بافتهای فرسوده و ویژگیهای هویتبخش خانهی قوام الدوله (خانهی وثوق)، به دو صورت کتابخانهای و میدانی انجامگرفته است. نتیجه این پژوهش حاکی از اهمیت حفاظت از عوامل هویتبخش شهر تهران نظیر خانهی قوام الدوله (خانهی وثوق) است که در دستیابی بهسازی بافتهای فرسوده مؤثر بوده و باید در برنامهریزیهای شهری پایدار، توجه ویژهای شود و بدون توجه به اینگونه شاخصهها، شهری با هویت و شایستهی زندگی انسانی شکل نخواهد گرفت