مقاله حق بر مصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۱۰۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: حق بر مصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصلحت
مقاله حقوق بشر
مقاله حقوق شهروندی
مقاله نسبیت
مقاله اسلام
مقاله قانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاوید محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع زاده خولنجانی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوما از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساسا مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی، حقی به طور کامل شهروندی محسوب می شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت زا باشد.