سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی باقری – مربی آموزشی دانشگاه پیام نور همدان
سیده نرگس عبیری – دانشجوی کارشناسی حقوق مرکز همدان

چکیده:

حضور وکیل در دادرسی به عنوان یکی از ارکان دادرسی به شمار می آید. حضور وکیل متهم در دادگاه از سویی تضمین منافعمتهم است و ازتضییع اجتماعی حقوق وی جلوگیری می کند و از سوی دیگر، فرصت و امکانی که وکیل برای بررسیمحتویات پرونده دارد، او را به مشاوری سودمند و همکاری مؤثر برای قاضی دادگاه تبدیل می کند. در دادرسی های فعلیهرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی دادرسان دادگستری است؛ اما در این بین وظیفه مهم ومؤثری نیز برعهده وکلای دادگستری میباشد و آن مساعدت و تعاون و همکاری با قضات برای تأمین همه جانبه عدالت درجامعه است. از جمله این همکاری ها می توان به نقش وکیل مدافع در دادرسیهای کیفری اشاره کرد که در حال حاضر بهعنوان تضمینی برای امنیت جزایی متهم به حساب می آید. با توجه به اهمیت این مسئله، نوشتار حاضر در این مقاله در ابتدا بهمعنا و مفهوم وکالت در نظام حقوقی ایران پرداخته، سپس به نقش وکیل و مزایای وجود آن در دادرسیها پرداخته و همچنینوکالت را در فقه اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت حق داشتن وکیل را در مراحل مختلف دادرسی مورد بحثقرار می دهد.