سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا عبادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
محرم دولتشاهی پیروز – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این مطالعه، استخراج یک فرمول تحلیلی برای تعیین دامنه ماکزیمم امواج بلند ناشکنای نوسانی و تنها در محل خط ساحلی برای سو احل با توپوگرافی دلخواه می باشد که می توان آن را معادل بالاروی در نظر گرفت. برای نیل به این هدف در ابتدا معادلات خطی موج آب کم عمق برای سواحل با شیب دلخواه به دست آمده و سپس با استفاده از بسط مک لورنِ تابع شیب ساحلی و کاربرد روش سری ها در حل معادلات دیفرانسیل، سعی شده است تا فرمول بالاروی موج در قالب یک معادله کلی برای امواج نوسانی و یک معادله کلی برای امواج تنها ارائه شود. بدین ترتیب برای هر توپوگرافی دلخواه ساحلی، تنها لازم است ضرایب معادلات استخراج شده برای امواج نوسانی و تنها از روی رابطه خاص ارائه شده برای توپوگرافی کلی جایگزین گردد. در انتها جهت کنترل صحت معادله استخراج شده، این فرمول با جواب تحلیلی موجود برای سواحل ساده یک شیبه مقایسه شده و درستی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است