سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز قدیمی – دانشیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر سعادت خواه – دانشجوی ارشد، دانشکده کشتیسازی و صنایع دریایی، دانشگاه امیرکبیر
عباس دشتی منش – دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بررسی فشار وارد بر اجسامی که به سطح آب سقوط می کنند،مسئله مهمی در مهندسی در یا بشمار می آید . این نیرو می تواند موجب آسیب های سازه ای مهمی در محل برخورد جسم با سطح آب گردد . شناورهایی که در حین حرکت از سطح آب جدا می شوند، به هنگام ورود مجدد به آب در معرض چنین نیرو ی ی قرار می گیرند . در این مقاله سعی بر آن بوده است که فشار ضربه ای مذکور به روش تحلیلی، مورد بررسی قرار بگیرد . ازاین رو مقطع جسمی که با سرعت ثابت بر سطح آب سقوط می کند، بصورت دو بعدی مدل شده اس ت . پس از معرفی معادلات حاکم بر مسئله، روابط تئوری برای تعیین پروفیل سطح آزاد و محاسبه فشار آنی تولید شده به هنگام برخورد جسم با سطح آب بدست آمده اند. برا ی حل مسئله مقدار مرز ی به روش تحلیل ی، از تکنیک نگاشت همدی س ی شوارتز کریستوفل استفاده می شود. با استفاده از این تکنیک م ی توان پارامترها ی مجهول جریان در صفحه اصل ی را با استفاده از پارامترها ی م علوم جریان در صفحه نگاشته شده بدست آورد . توز یع فشار به دست آمده توافق خوبی با نتایج روش های عددی دارد.