سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدجواد کاظم زاده پارسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مجتبی نامدار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در این پژوهش در ابتدا معادلات هیدرولیک آب های زیر زمینی در شرایط ناپایدار برای آبخوان محدود در حالت دوبعد به دست آمده و سپس معادلات انتقال آلودگی در محیط متخلخل با شرایط جذب و فروپاشی در محیط ایزوتروپیک و همگن با جریان یکنواخت در حالت دو بعدی محاسبه شده و از این طریق و با استفاده از روش عددی ایزوژئومتریک ابتدا معادله هیدرولیک آب های زیر زمینی حل و از طریق این معادله سرعت جریان آب های زیرزمینی بدست آمده است. با قرار دادن این سرعت در معادله انتقال آلودگی و حل این معادله از روش عددی ایزوژئومتریک میزان انتقال آلودگی در آب های زیر زمینی به صورت زمانمند و در دو بعد بدست آورده شده است. در ادامه با استناد به مقالات علمی دیگر و حل مثال های موجود در آن ها نتایج حاصل شده از حل عددی ایزوژئومتریک با حل تحلیلی و المان محدود این مقالات مقایسه شده است. سپس با استفاده از مثالی میزان انتقال آلودگی در آب های زیر زمینی به صورت زمانمند محاسبه و نمودار های حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده نتیجه گیری شد که روش ایزوژئومتریک یک روش عددی نوین و مفید در محاسبه انتقال آلودگیست که از جواب های نسبتا دقیقی برخوردار است. از طرفی با توجه به نتایج وکانتور های کشیده شده دیده شد که در یک دامنه مشخص تحت تاثیر ورود آلودگی در ابتدا و زمان اولیه در محل ورود آلودگی بیشترین غلظت آلودگی را داریم با گذشت زمان این میزان آلودگی تا یک مقدار مشخص در سطح پخش می شود و رفته رفته از غلظت آن کاسته می شود تا در نهایت با گذشت زمان و با افزایش هد آب و عواملی همچون بارش باران این آلودگی از بین میرود.