سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
حمید میرزاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
مهرداد خاندایی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده:

این مقاله پاسخ یک مدل سه بعدی از قفسه سینه برای ایمپالس فشاری با دوره T=100 میکروثانیه را بررسی می کند. این دوره بارگذاریبسیار کوتاه، هنگامی به دست می آید که یک پرتابه پرسرعت (حدود ۸۰۰ متر بر ثانیه) توسط یک زره صلب متوقف گردد. چنینبرخوردهایی برای شش خطرناک هستند. مدل مورد نظر شامل مواد الاستیک خطی ترکیب شده در یک ساختار سه لایه ای است کهنشان دهنده ماهیچه، استخوان و شش می باشد. یک روش حل المان محدود صریح برای محاسبه پاسخ دیواره قفسه سینه و شش استفادهمی شود. این مدل بررسی مکانیزم های انتقال انرژی ضربه از سطح دیواره قفسه سینه به شش را ممکن می سازد. اگرچه دامنه بارگذاریمهم است اما به دلیل دوره بارگذاری کوتاه، ماکزیمم جابه جایی محاسبه شده دیواره قفسه سینه حدود یک میلیمتر است. در ششواضح است که انرژی به وسیله موج حمل می شود. سرعت در سطح شش (که یک معیار جراحت هم می تواند باشد) از حرکت دیوارهقفسه سینه ایجاد می شود. نتایج نشان می دهد که برای T=100 میکروثانیه سرعت های بالایی (از مرتبه دامنه سرعتهای موج در شش)در سطح شش ایجاد می شود.