سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا برزگر – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ا،یران
رضا جعفری – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ا،یران
منوچهر سلیمانی – دپارتمان الکترونیک و برق، دانشگاه بث، انگلستان

چکیده:

این مقاله به استفاده از روش اجزای مرزی با المانهای خطی در حل مساله پیشرو مقطع نگاری امپدانس الکتریکی پرداخته و به مقایسه این روش با روش اجزای مرزی با المانهای ثابت میپردازد. دقت مسئله پیشرو در مقطع نگاری امپدانس الکتریکیEIT)اهمیت زیادیحل مسئله معکوس و بازسازی تصویر آن دارد. روشهای اجزای محدود و اجزای مرزی از روشهای حل عددی در حل مسئله پیشرو برایمسائل با شکلهای هندسی پیچیده میباشند که پاسخ تحلیلی ندارند. گسسته سازی ناحیه مورد حل یک مساله مهم درEIT میباشد. بر خلاف روش اجزای محدود، روش اجزای مرزی نیاز به گسسته سازی تمام ناحیهی حل ندارد. یک روش اجزای مرزی ساده برای حل عددی معادله لاپلاس استفاده از المانهایی است که در طول آنها پتانسیل و مشتق آن ثابت فرض میشود. در این مقاله برای افزایش دقت مساله پیشرو از روش اجزای مرزی از المانهای خطی استفاده شده بطوری که مقدار پتانسیل و مشتق آن میتواند در طول المانهای مرزی تغییر کند. نتایج به دست آمده کاهش زیاد خطا را در استفاده از المانهای خطی در مقایسه با المانهای ثابت بدون افزایش تعداد المانهای مرزی را نشان میدهد.