سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مطهره رخشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن رستمی مال خلیفه – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امین مصطفایی –

چکیده:

در سالیان اخیر و با گسترده شدنِ کاربردهای کامپیوتر در زمینه های مختلف پژوهشی، روش های الهاا گرفتاه شده از طبیعت با تکیه بر جستجوی هوشمندِ پاسخ بهینه، راه خود را در مسائل بهیناه سااز ی بااز نماوده انادروشِهای مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از جمله این روش های نوین بهینه سازی هستند که ثابت شده است در میا ان روش های الها گرفته شده از طبیعت، اغلب به دقیق ترین پاسخ ها همگرا می شوند در مقاله حاضر توانمندیاین روش در حل مسائل مختلف بهینه سازی غیر خطی، خصوصا مسائل برنامه ریزی تصادفی مورد ارزیا ابی و بررسی قرار گرفته و اثر پارامترهای موجود در این روش برای شکل های مختلفِ توابا هادب بررسا ی شادهاست همچنین توانایی در ارائه پاسخ دقیق با بررسی چندین تاب مختلف و مقایسه نتایج روش های ماببور باا نتایج حاصله از روش های متداولِ بهینه سازی مورد مقایسه قرار گرفته است نتایج بیا انگر توانمناد ی و دقاتِ بسیار مناسبِ روش های هوشمند در حل مسائلِ مختلفِ بهینه سازی می باشد