سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم تاتار – دانشگاه رازی/ گروه ترویج و توسعه روستایی
عبدالحمید پاپ زن – دانشگاه رازی / گروه ترویج و توسعه روستایی
مصطفی احمدوند – دانشگاه یاسوج / گروه مدیریت توسعه روستایی

چکیده:

امروزه مسأله بحران آب کانون توجهات بین المللی قرار گرفته است. بررسی های گسترده اخیردرسطح جهانی نشان داده است بحران کنونی آب بحران حکمروایی آب است که باعث شده کنشگرانمختلف در بخش آب از اقتدار لازم برای تصمیم گیری برخوردارنباشند. پیامد این وضعیت افزایش تضاد و تنش و درگیری است از طرفی این تضادها نیز مانع از حکمروایی خوب خواهند شد. هدف از انجام این تحقیق تبیین رابطه حکمروایی خوب بر مبنای مدیریت تضاد در زمینه ی منابع آب کشاورزی است. بدین منظور با مرور ادبیات و بیان دیدگاه های مختلف درباره ی حکمروایی خوب وارتباط آن با مدیریت تضاد منابع آب کشاورزی الگویی پیشنهادیبمنظور تبیین حکمرانی خوب از مسیر مدیریت تضاد ارایه شده است. در این چارچوب نمایندگان گروه های ذینفع از بخش های دولتی،خصوصی، اجتماعات مدنی و محلی در فرایند حل تضاد مداخله میکنند و زمینه برای استقرار حکمروایی خوب فراهم می شود.