سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد مهدی نیا – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، مجتمع آ
محسن جهانشاهی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، مجتمع آ
فاطمه تابنده – پژوهشگاه ملی ژنتیک، تهران، ایران
علی اصغر قریشی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، مجتمع آ

چکیده:

نانو محصولات زیستی فراوانی وجود دارد که از آنها به عنوان عوامل ژن تراپی و انتقال دارو استفاده می شـود . ایـن ذرات بایـد در نانو ذراتـی هـستند کـه بـه DNA ( وپلاسمید BSA ( سطوح بالایی از خلوص باشند تا مطالباتشان را پوشش دهند . نانو ذره سرم آلبومین گاوی شیوه نوین خالص سازی می شوند . مواد جاذب بکار رفته در این تحقیق برای بازیافت نانو ذره BSA شامل میکرو حفره ها، ماکروحفره ها، مواد جامد و هسته پرها بوده است . مواد جاذب پیشنهادی از نظر فیزیکی و هیدرودینامیکی با هم مقایسه شدند تا مناسب بودنشان برای اسـتفاده در بسترهای جذب سیال محک خورده شود . همچنین در این تحقیق تلاش شده تا فهم عمیقی ازمکانیسم رفتار تقسیمی نـانوذرات زیـستی دریک سیستم دو فازی حاصل شود . رفتار تقسیمی پلاسمید DNA در یک سیستم دو فازی نمک – پل یمر آزمایش شد، تاثیر پارامترهایی مانند ترکیب فازها، دما، نوع و غلظت خوراک crude در استخراج آن مورد مطالعه قرار گرفت .