سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا صالحی – دانشجوی دکترا
عبدالکری کاشی – استاد گروه علوم باغبانی
مصباح بابالار – دانشیار گروه علوم باغبانی
مجتبی دلشاد – استادیار گروه علوم باغبانی و گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا

چکیده:

در این آزمایش، خربزه رقم ’خاتونی‘ روی سه پایه هیبرید کدو از جنسCucurbita ارقام ‘Shintozwa’ ،‘Ace و ShintoHongto’ بعنوان پایه جهت خالص سازی و شناسایی سیتوکینین های موجود در شیره خام در شرایط گلخانه ای پیوند شد. گیاهان غیرپیوندی بعنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین سه تیمار تربیت بوته (بدون هرس وتراش، فقط هرس و هرس به همراه تراش) روی گیاهان پیوندی و غیرپیوندی بعد از نشاکاری اعمال گردید. بر اساس نتایج HPLC پنج نوع سیتوکینین (ترانس – زآتین ریبوزاید t-ZR ترانس – زآتین (t-Z دی هیدروزآتین ریبوزاید DHZR) ایزوپنتنیل آدنین IPA) و ایزوپنتنیل آدنین ریبوزاید IPAR) در شیره خام شناسایی شد که مقدار هر یک با توجه به نوع تیمار آزمایش، تفاوت فاحشی را در شیره خام نشان داد. در بین سیتوکینین های شناسایی شده، بیشترین مقدار به ترانس – زآتین ریبوزاید و کمترین آن به ایزوپنتنیل آدنین ریبوزاید اختصاص داشت مقدار کل سیتوکینین موجود در شیره خام گیاهان پیوندی بیشتر از غیرپیوندی بوده و در بین پایه ها نیز پایه Shintozwa’در این مورد برتر از بقیه پایه ها بود.