سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروین الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر

چکیده:

معماری و اقلیم پیوندتنگاتنگ و تاثیرات متقابلی بریکدیگر دارند به منظور تامین آسایش و ارامش انسان ابنیه نه تنها باید با ساکنان خود بلکه بایدب ا موقعیت و بستراقلیمی و جغرافیایی خود ارتباط تنگاتنگ داشته باشند لذا توجه به اقلیم و بوم درطراحی نقش مهمی را ایفا می کند به نحوی که طراحی و ساخت و ساز بدون شناخت پس زمینه و شرایط تاثیر گذار اقلیمی و طبیعی امکان پذیرنبوده و پروژه را با شکست مواجه می نماید لذا لزوم شناخت و ارایه راه حل هایی درارستای ارتقای معماری پایدار با رویکرد معماری بومی و همساز با طبیعت دراقلیم گرم و خشک مناق کویری و بیابانی امری ضروری به نظر می رسد دراین مقاله ابتدا به برسری اقلیم گرم و خشک و عوامل تاثیر گذار برآن پرداخته می شود درادامه با درنظر گرفتن فاکتورهای اقلیمی درروند طراحی معماری خانه های سنتی بافت یزد به عنوان یکی از عناصر شاخص و موفق طراحی معماری درحوزه گرم و خشک ایران که لقب خانه چهارفصل را گرفته اند مورد تجزیه و تحلیل قرارمیگیرد و اصول و ضوابط معماری بومی سنتی حاکم براین اقلیم به شیوه اکتشافی درپژوهش درزمینه خانه چهارفصل استخراج می گردد.