سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدعلی رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی
علیرضا شهسوار – استادیار بخش علوم باغبانی

چکیده:

ازدیاد زیتون از طریق بذر مشکل است وجود پوششهای سخت اطراف بذر به شدت از تندش ان ها جلوگیری می کند اثر روشهای شیمیای و مکانیکی خراش دهی بر درصد و سرعت تندش بذرهای ارقام ArbequinaKoronaiki زیتون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تیمارهای خراش دهی اسیدی و مکانیکی و سپس چینه سرمایی به طرز قابل ملاحظه ای قادرند تندش بذرهای زیتون را افزایش دهند. بهترین نتایج با استفاده از تیمار اسیدی به دست آمد و تیمار خراش دهی مکانیکی کارایی کمتری را نشان داد و مشخص شد که تیمار با اسید به صورت موثرتر و با یکنواختی بیشتری قادر است پوشش سخت اطراف بذر را حذف نمایند. کمترین میزان تندش بذرها نیز در تیمار شاهد و بدون خراش دهی به دست آمد. در رقمKoronaiki تیمارهای 3 و 6 ساعت واکنش مناسبی به تیمار اسید سولفوریک نشان دادند و بهترین نتیجه در تیمار 6ساعت اسیدسولفوریک حاصل شد. 73% تندش.