سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی – کارشناس ارشد بیابان زدایی
ساره رحیمی – کارشناس محیط زیست
ایرج امیری – کارشناس ارشد بیابان زدایی

چکیده:

بیابان زایی پدیده ای است که درمناطق خشک نیمه خشک و نیمه خشک مرطوب رخ میدهد و موجب کاهش پتانسیل و توان اراضی می گردد جهت تعیین عوامل موثربرشدت بیابان زایی اراضی از روشهای مختلفی استفاده می گردد که دراین تحقیق بدلیل تطابق روش برآورد شدت بیابان زایی اراضی درایران ۴۱Iranian Classification of Desertification با شرایط حاکم بربیوم کشور و بالاخص منطقه مورد نظر و همچنین جامع و گام به گام بودن آن جهت تعیین عوامل موثر برشدت بیابان زایی اراضی منطقه سیستان انتخاب گردید بطورکلی این روش طی چهارمرحله قابل بررسی است درمرحله اول نوع محیط بیابانی تفکیک و تعیین گردید که برایان اساس منطقه مورد نظر به ۸ واحدکاری تفکیک گردید درمرحله دوم به کمک مطالعات پایه بررسی صحرایی و امتیاز دهی مرحله سوم شامل برآورد شدت بیابان زایی اراضی به کمک دو شاخص موثر درتعیین شدت بیابان زایی شدت فرسایش و رسوبدهی رااضی و امکان پبرگشت پذیری و بازسازی اکوسیستم بیابانی براساس چهارسطح مختلف امتیاز بندی شده و درپایان براساس جمع کل امتیازاات کسب شده شدت بیابان زایی اراضی و همچنین عوامل مثور برتشدیدد فرایند بیابان زایی منطقه مشخص گردید.