سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد جعفرزاده – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد ،میدان آزادی ، مشهد
محمود رضایی رکن آبادی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد ،میدان آزادی ، مشهد
ناصر شاه طهماسبی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد ،میدان آزادی ، مشهد

چکیده:

در این مقاله تاثیر ناخالصی ایندیوم برحساسیت لایه های اکسید قلع مورد مطالعه قرار گرفته است . لایه های نازک اکسیدقلع بدون ناخالصی وبا میزان ناخالصیهای مختلف به روش اسپری پایرولیزیز جانشانی شده و به منظور مشخصه یابی ساختاری لایه ها، طیف پراش پرتو X و تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی برای نمونه %2 ناخالصی ایندیوم مورد مطالعه قرار گرفته است . دردماهای مختلف میزان حساسیت لایه ها محاسبه شدکه بیشترین حساسیت در نمونه %6 ناخالصی و در دمای 200 ºc بدست آمد . روند کلی کاهش دمای کار با افزایش میزان ناخالصی دیده می شودتا اینکه در نمونه %15 ناخالصی دمای کار به 100 ºc کاهش می یابد .