سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحسن مرتضوی – عضوهیئت علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

فعالیت های آتشفشانی کواترنر و استراتوولکان های بزرگ خفته دماوند بزمان تفتان سهند و سبلان درمناطق مختلف ایران پراکنده اند برخی ازاین استراتوولکان ها درنزدیکی کلان شهرها واقع شده افزون براین ده ها هزارنفر درشهرها و روستاهای کوچک و بزرگ نزدیک و یا دردامنه های اتشفشان سکونت دارند که درمعرض خطرات مستقیم ناشی ازفعالیت آتشفشانی هستند اگرچه فعالیت تاریخی آتشفشانی درایران به ثبت نرسیده اما وجود لرزه های درارتباط با آتشفشان ها و افزایش فعالیت های فومرولی لزوم توجه به مخاطرات آتشفشانی را دوچندان می نماید بررسی زمین شناسی آتشفشانهای ایران نشان داده است که آتشفشانهای ایران درگذشته فعالیت های انفجاری پرقدرتی داشته اند و محصول این فعالیت ها بصورت جریانهای گدازه گنبدهای گدازه ای فعالیت انفجاری و بهمن های آواری بوده است همچنین شیب تند دربعضی ازبخشهای مخروط آتشفشانی مانند دماوند نشان از پدیده ریزش گنبد دارد شواهد نشان میدهد که برخی آتشفشانهای ایران مانند دماوند مشابه با الگوی فعالیت دراستراتوولکان ها دنیا دردوره خاموشی چندهزارساله و درمرحله بین فعالیت گدازه ای و فعالیت انفجاری قرار داشته و فعالیت انفجاری آنها میتواند مناطق گسترده ای را فراگیرد.