سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین اصغر رهنمای علی اباد – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مرضیه سادات غضنفری – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار
فاطمه فروتن – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بابک حقیقی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

خواص اپتیکی اکسید روی خالص و الاییده شده با منگنز در فاز مکعبی بصورتنظری بررسی شده است در انجام محاسبات از نظریه تابعی چگالی برپایه روش پتانسیل کامل موج تخت افزوده شده خطی و تقریب شیب تعمیم یافته استفاده شده است نتایج محاسبات نشان میدهد که گاف نواری اکسید روی ۰/۷۵ الکترون ولت است که باافزودن منگنز به آن گاف افزایش یافته و به ۰/۹eV می رسد ضریب شکست استاتیکی اکسید روی خالص ۲/۲۱ و الاییده با منگنز ۱/۹۸ بدست آمده است که در توافق خوبی با نتایج دیگران است.