سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر علیجان پور – دانشکده فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
رسول ملک فر – گروه فیزیک اتمی و مولکولی بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت م

چکیده:

در میان روشهای شیمیایی سنتز احتراقی محلولی تکنیکی ساده کم هزینه و سریع می باشد که قابلیت تولید اکسیدهای چندجزئی به صورت تک فاز را دارا می باشد دراین پژوهش پودر نانوبلورین α- کوردریت با استفاده از فرایند سنتز احتراقی و با به کارگیری تترااتیلنتترامین به عنوان سوخت تهیه شد و پودر تهیه شده توسط انالیزهایRamanyوSEM XRD مورد بررسی قرارگرفته است پودر حاصله نشان داد که Sio2 درواکنش شرکت نکرده و مانع از تشکیل مستقیم α- کوردریت ازواکنش احتراقی می شود و α- کوردریت بطور غیرمستقیم توسط واکنشهای حالت جامد بین اسپینل و کریستوبالیت تشکیل می شود.