سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا صحرائی – گروه شیمی فیزیک ، دانشکده ی شیمی ، دانشگاه تربیت معلم
علی رضا گودرزی – گروه شیمی فیزیک ، دانشکده ی شیمی ، دانشگاه تربیت معلم
هیوا احمدپور – گروه شیمی فیزیک ، دانشکده ی شیمی ، دانشگاه تربیت معلم
غفار متدین اول – گروه شیمی فیزیک ، دانشکده ی شیمی ، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

لایه های نازک نانو کریستال سولفید روی (ZnS) به روش جدید لایه نشانی حمام شیمیایی (CBD) روی زیرلایه های شیشه ای و کوارتزی تهیه شدند . در به عنوان منبع یونهای سولفید (TAA) به عنوان عامل کمپلکس کننده و از تیو استامید (EDTA) این روش ازنمک دی سدیک اتیلن دی آمین تترا استیک اسید استفاده شد . ضخامت لایه ها از چند نانومتر تا 500 نانومتر متغیر بود . ترکیب درصد شیمیایی لایه ها به روش های (EDX) و طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)مورد مطالعه قرار گرفت . لایه ها دارای استوکیومتری بسیار نزدیک به ZnSبوده است و ما هیچ گونه ترکیبات آلی به شکل ناخالصی در لایه ها مشاهدهنکردیم . پراش اشعه ی (XRD) X لایه و رسوب جمع آوری شده از همان حمام واکنش نشان می دهد که هر دو دارای ساختار مکعبی بلاند روی هستند . لایه ها بیش از % 75 نور را در ناحیه ی مرئی از خود عبور می دهند . ثابت های اپتیکی لایه ها از جمله ضریب جذب و گاف نواری با استفاده از اندازه گیریهای اسپکتروفتومتری جذبی تعیین شدند .