سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام فهام – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی
سیدمحمود حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
امیرکیوان درویش – کارشناس ارشدترویج منابع طبیعی

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل انگیزشی و بازدارنده خوداشتغالی درمیان دانشجویان آموزشکده های کشاورزی استان تهران انجام شده است جهت انجام تحقیق رهیافت نیت محور درکارآفرینی استفاده شد به طوریکه تمرکز تحقیق برروی مرحله تصمیم برای ایجاد یک کسب وکار یا همان نیت کارآفرینی و کارآفرینان در حال ظهور یعنی افرادی که تصمیم به خود اشتغالی دارند بود جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان سال آخر آموزشکده های کشاورزی استان تهران دماوند، پاکدشت و شهریار در سال تحصیلی 88-87 به تعداد 286 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی متناسب تعداد 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد پژوهش قرارگرفتند. نتایج تحلیل عامل ینشان داد که عوامل انگیزشی خوداشتغالی در میان نمونه مورد بررسی شامل انگیزه های روانشناختی و انگیزه های مالی شغلی بوده که در مجموع 43/6 درصد از واریانس کل را تبیین نموده اند همچنین عوامل بازدارنده خوداشتغالی شامل فقدان مهارت و سرمایه فقدان اعتماد فردی و اجتماعی لازم و عدم پایداری شرایط جامعه بوده که 60/4 درصد از واریانس کل را تبیین نموده اند