سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وصال حکمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نستوه طاهری جوان –
مسعود صبایی –

چکیده:

در این مقاله، مسأله خوشهبندی شبکه حسگر با ساخت مجموعه مستقل ماکسیمال در نظریه گراف معادلسازی شده و یک الگوریتم خوشه بندی با ویژگیهایخود پایاسازی ,محدودسازی خطا که از قابلیتهای کلیدی در بحث تحمّلپذیری خطا ویژه سیستمهای توزیعی بشمار میآیند پیشنهاد میشود. روشهای قابل مقایسه موجود یا بهکلی از ویژگیمحدودسازی خطابیبهرهاند و یا طراحی آنها از اساس با فرض وجود یکزمانبند متمرکز صورت گرفته است. الگوریتم پیشنهادی ضمن اینکه از پیکربندیهای تکخطایی با پیچیدگی زمانی و مکانیO(1) ترمیم میشود، تحت سیاست زمانبندی توزیعی ناعادلانه که بیشترین تطبیق را با محیط عملیاتی شبکههای حسگر دارد کار میکند. برخورداری الگوریتم از مشخصههای خود پایاسازی ,محدودسازیخطا با استدلالِ رسمی نشان داده میشود؛ نتایج شبیهسازی نیز حاکی از آن است که صرف نظر از تعداد و تراکم گرهها، روش پیشنهادی علاوه بر ترمیم سریع در مقابل خطاهای مقیاس کوچک، زمانِ رسیدن به پایداری با شروع از پیکربندی دلخواه اولیه را نیز نسبت به روشهای قبلی بهبود میدهد. تحقق ساختارخوشهبندی کارآمدتر، کاهش تعداد پیامهای بروزرسانی و پایدارسازی با حداقل تغییر در ساختار توپولوژیکی خوشهبندی از دیگر مزایای الگوریتم میباشند .