سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن حامد – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
احمد کشاورز – دانشگاه خلیج فارس بوشهر، گروه مهندسی برق
حمید دهقانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

تصاویر سنجش از دور شامل میزان زیادی از اطلاعات می باشند. در این مقاله، یک روش خوشه بندی فازی این تصاویر را که ترکیبی از الگوریتم های خوشه بندی گوستافسون -کسل و حجم خوشه مینیمم است ارائه می شود. روش کار به این صورت است که ابتدا یک خوشه بندی فازی بر روی تصویر انجام شده و نتیجه حاصل در الگوریتم حجم خوشه مینیمم قرار می گیرد تا مجموع حجم یکایک خوشه ها را حداقل کند. سپس، خوشه بندی فازی مجددی روی نتیجه بدست آمده انجا م گرفته و در صورت برآورده شدن معیار مورد نظر، هر خوشه به دو خوشه تجزیه می شود. این روند تا زمان رسیدن به شرط خاتمه ادامه می یابد. الگوریتم پیشنهادی بر روی تصویرسنجش از دورAVIRIS پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی، خوشه بندی بهتری در مقایسه با الگوریتم های رایج خوشه بندی فازی این تصاویر به دست می دهد