سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید فعلی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف کلی این تحقیق توصیفی، بررسی دانش کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت جام درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران و سنجش مسائل و مشکلات آنها می باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای ساخ تارمند حاوی سؤالات بسته پاسخبود که روایی و پایایی آن تأیید گردید . جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان زعفران کار شهرستان تربت جام استان خراسان رضو ی در سال زراعی 88-87 استN=2253 که از این میان، تعداد 169 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای بهعنوان نمو نه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و در نهایت 152 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (n=152 یافتههای توصیفی تحقیق نشان م یدهند که میانگین دانش فن ی کشاورزان زعفران کار در سطح کم تا متوسط میباشد، از طرفی، بیشترین میزان دانش فنی کشاورزان در زمینههای: 1- آشنایی با عملیات برداشت؛ 2- آشنایی با عملیات خاکورزی اولیه و ثانویه؛ 3- آشنایی با ارقام مناسب و آمادهسازی بذر؛ 4- آشنایی با عملیات کاشت؛ 5- آشنایی با اصول جمعآوری، خشککردن و نگهداری 6- آشنایی با عملیات داشت بهدست آمد. در نهایت اینکه، سرمازدگی محصول و پ ایین آمدن عملکرد ، وجود واسطه ها و واسطه گری؛ و نبود قیمت تضمینی برای محصول زعفران از مهمتر ین مسائل و مشکلات کشاورزان زعفرانکار منطقه مورد نظر میباشند