سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمحمود هاشمی – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
یوسف حجازی – اعضاء هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
ایرج ملک محمدی – اعضاء هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

ایران در حال غیرمتمرکز کردن نظام ترویج دولتی خود و ایجاد یک نظام قراردادی که توسط دولت تامین بودجه می شود، از طریق تاسیس شرکت های مشاوره ای می باشد . از موضوعات مهم در این رابطه ، درجه عدم تمرکز واثربخشی شرکت های مشاوره ای است . هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی رابطه بین درک اعضاء (مشاوران و مدیران ) از درجه عدم تمرکز و درک آنها از اثربخشی شرکت های مشاو ره ای است . پاسخگویان این تحقیق را 95 نفر از اعضاء شامل 76 مشاور و 19 مدیر در استان زنجان تشکیل دادند. بمنظور گردآوری داده ها، از یک پرسش نامه استفاده شد . نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین درک اعضاء از درجه کلی عدم تمرکز شرکت های مشاوره ای شان و درک آنها ازمیزان اثربخشی شرکت های مشاور ه ای خود دردستیابی به هدف افزایش دسترسی بهره برداران به مشاوره و اطلاعات مناسبو هدفافزایش مشارکت اعضاء در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ترویجیوجود دارد. در مقابل ، هیچ گونه رابطه معناداری بین درک اعضاء از درجه کلی عدم تمرکز شرکت های مشاوره ای و درک آنها ازمیزان اثربخشی شرکت های مشاور ه ای خود در دستیابی به هدف فراهم کردن فرصت خود اشتغالی برای فارغ التحصیلان کشاورزیوجود ندا رد. بعلاوه این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری بین مشاوران و مدیران در رابطه با درک آنها ا ز درجه عدم تمرکز و اثربخشی شرکت های مشاوره ای وجود دارد . این تفاوت ممکن است منجر به روابط نا مناسب، تضاد، و عدم اثربخشی شود. نتایج این تحقیق می تواند برای دیگر استان های کشور که شرایط یکسانی با استان محل مطالعه دارند، مفید باشد . در ضمن، این مطالعه می تواند بعنوان راهنم ای ارزشیابان شرکت های مشاوره ای و برنامه ریزان نظام ترویج قراردادی در رابطه با درک اعضاء این شرکت ها از درجه عدم تمرکز و اثربخشی شرکتهای مشاوره ای عمل کند.