سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید میری – کارشناس مرمت واحیای بناهای تاریخی
نادیا فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

محیط پیرامون ما متشکل ازپدیده های طبیعی و توسعه های شهری روستایی نواحی صنعتی و کشاورزی و … است این پدیده ها به نوعی منظر قابل رویت پیرامون ما را درقالب مناظرطبیعی و انسان ساخت تعریف می کند انسان دررابطه نزدیک و بی واسطه ای با محیط منظر و پیرامون قرارگرفته و باورها و شناخت خود را براساس ادراکش ازاین مناظر استوار می کند انسان آگاهانه و به عمد محیط زیست خود را تغییر می دهد تنها به صرف اینکه به لذت زیبایی شناختی برسد نشان میدهد که مردم به همان اندازه که نیاز به کشف و درک عملکرد بناها و فضاهای شهری دارند بردرک بصری و آرایش ظاهری آنها نیز اهمیت میدهند و به دنبال معنادارکردن جهان پیرامون ذهن خودرا معطوف به منظر نموده و از طریق الگوهای آن درپی عمق بخشیدن به لذت زیبایی شناختی و سازمان دهی بصری دنیای عینی خویش می باشند. بطور روزافزون توجه عموم مردم به تمام شکلهای محیط زیست اطرافشان و تقویت این حس که این حق آنهاست که درباره آن نظر دهند بیشتر میشود.