سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ساحل سوری – دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی گنجینه هنر و معماری، گروه معماری، کرمانشاه، ایران
حمید مرادی – مدرس دانشگاه، گروه معماری، کارشناس ارشد دانشگاه هنر اصفهان
مریم نامداری – دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی گنجینه هنر و معماری، گروه معماری، کرمانشاه، ایران
حدیث حقیقت شعار – دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی گنجینه هنر و معماری، گروه معماری، کرمانشاه، ایران

چکیده:

امروزه استفاده از ظرفیت نمای ساختمان برای ایجاد فضای سبز در جهت ایجاد ساختمان ها و شهرهای پایدار، مورد توجهجامعه جهانی قرار گرفته است. دیوار سبز به عنوان فناوری نوینی شناخته می شود که از نظر ابعاد زیست محیطی، در کاهشآلودگی هوا و آلاینده ها، کاهش گازهای گلخانه ای، تعدیل دمای محیط پیرامون ساختمان، کاهش آلودگی صوتی، کاهشمصرف انرژی و بهبود کیفیت محیطزیست، کاهش هزینه و زیباسازی محیط نقش ویژهای دارد. پژوهش حاضر با روشتوصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای دستورالعمل های اجرایی در راستای طراحی مناسب و پایدار دیوارهای سبز به منظور بازده هرچه بیشتر این سیستم ارائه میدهد. نتایج حاصل نشان میدهد که با طراحی بهینه و اجرایدستورالعمل های مناسب و رعایت ملاحظات مطرحشده در ارتباط با طراحی و اجرای دیوار سبز میتوان از آن به نحو ایده آلدر جهت پایدارسازی ساختمان ها و شهرها بهره برد.