سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم السادات موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و عترت اصفهان

چکیده:

در دهه های اخیر گرایش به معنویت، رشد روز افزون داشته و معنویت های حقیقی و کاذب به صورت کمی و کیفی گسترش یافته است . همچنین رشد فرقاه های انحرافی در سطح جهان قابل توجه بوده و موج این فرقه گرایی به کشور ما رسیده و روز به روز در حال گسترش است . این انحرافات در افکار عمومی جامعه حتتی خانواده های مذهبی نیز ایجاد گردیده است و سردمداران رواحج این آموزه ها با انگیزه های سیاسی و اقتصادی به این عرصه وارد شده اندو با استفاده از نقاط ضعف فرهنگی و اعتقادی و اقتصادی هر گروه به ترویج پرداخته اند د راین مقاله کوشیده شده پس از معرفی سه دست هاز معنویت های مذکور ، اهداف کلی سرمداران این فرقه ها بررسی گردد . سپس با بیان علل گرایش افراد ، راههای مقابله با آن مطرح شود .