سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

پرویز کدخدایی – مدرس رسمی کامپیوتر دانشگاه فنی وحرفه ای دانشکده فنی دختران شاهرود کارشناس ارشد کامپیوترهوش مصنوعی ودانشجو
مازیار جعفری – کارشناس ارشد میریت مالی دخانیات گرگان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
حمیدرضا محمدی – دکتری کامپیوتر واستاد مدعو دانشگاه فنی وحرفه ای دانشکده فنی دختران شاهرود

چکیده:

یکی از راه های پیشرفت فرایند مدیریت و تسلط کارکنان بر حوزه خودآشنایی با کامپیوتر بوده و دوره های IT هم در این راستا برگزار میگردند حال بجاست که تحقیق شود که آیا این دوره ها اهداف فوق را پوشش می دهند ؟جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کسانی که دوره های IT را گذرانده اند حجم نمونه بر اساس جدول مورگان میباشد که جهت صحت کار 333 نفر در نظر گرفته شده است ضمنا ابزار جمع آوری داده ها بر اساس پرسش نامه محقق ساخته که برای اندازه گیری اطلاعات در رابطه با سوالات 1و 3و 4 یعنی واکنش شرکت کنندگان و پشتیبانی سازمانی واستفاده کارکنان از دانش و مهارتهای آموخته شده استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق به این شرح می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر دورهای it بر عملکرد کارکنان دولتی در استان لرستان از مدل توماس گاسکی 2333 پژوهشگر وصاحب نظردر زمینه ارزشیابی رشد حرفه ای کارکنان استفاده شده است.و عملکرد کارکنان در چهار سطح به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.سطح یک:واکنش های شرکت کنندگان،سطح دو:یادگیری شرگت کنندگان،سطح سه:پشتیبانی سازمانی وتغییر،سطح چهار استفاده شرکت کنندگان از دانش و مهارتهای جدید، با توجه به موارد بالا مشخص شده است که عکس العمل کارکنان در دوره های it و همچنین میزان یادگیری استفاده کارکنان از دانش ومهارت جدید خیلی خوب بوده است.و در مجموع آموزش it برای کارکنان دولتی در استان لرستان مناسب و قابل توجه می باشد. اما در مورد پرسش 2 یا پشتیبانی سازمانی ادارات از کارکنان ضعیف بوده است.از آنجائیکه از مهمترین کارهای که بعد از اجرا می توان مد نظر قرار داد پشتیبانی و نگهداری می باشد ادارات می بایست جهت به هدر نرفتن هزینه ها و وقتی که کارکنان صرف یادگیری نموده اند برنامه ریزی نموده واین قسمت مهم را با مدیریت صحیح می توان حل نمود