سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا فرجی راد – استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
حجت مهکوبی – دکتری جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداریهای شیراز
راحله مهکوبی – کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده:

حل مشکلات توسعه نیافتگی شهری در کشورهای در حال توسعه به تنهایی از عهده دولت ساخته نیست.ضرورت هایی مانندناکارامدی دستگاههای دولتی، کمبود منابع مالی و افزایش خواست مردم برای مشارکت در امور و فشار سازمانهای بین المللی،به عنوان مشکلات مطرح شده درون شهرها می باشد. اما فعالیت مطلوب درون شهرها، بستگی به وجود شرایط مناسبی در چهارعرصه دولت، شهرداری، سازمانهای غیردولتی، و دولت محلی دارد.به لحاظ نظری دولتی که در ساختار و سیاستها و برنامه هاظرفیتی برای پذیرش مشارکت و همکاری بازیگرانی چون سازمانهای غیردولتی ندارد، بدیهی است که عرصه چندانی برایفعالیت این سازمانها فراهم نیست.همچنین در نظام کنونی اداره امور کشور که نهادهای محلی مانند شهرداری وابستگی شدیدبه دولت از نظر مسائل مالی و اداری دارند، عرصه چندانی برای آنها به جهت داشتن ابتکارات مدیریتی و ظرفیت سازی و ایجادانعطاف سازمانی برای همکاری با سازمانهای غیردولتی در دسترس نیست. لذا مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصددآن است که نقش و جایگاه دولت محلی را در توسعه شهری با تأکید بر ایران مورد بررسی قرار دهد.