سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صوفی – دانشگاه تربیت معلم تهران
جعفر جهان پناه – دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدحسین مجلس ارا – دانشگاه تربیت معلم تهران
مریم افسری – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله مشاهده ی تجربی دو پایداری اپتیکی درمواد پلیمری که خواص اپتیکی غیرخطی دارند ارائه شده است که به کمک دو باریکه لیزر با طول موج های nm632/8 He-Ne و (Nd: YaG 533nm که با مواد پلیمری برهم کنش می کنند پدیده ی دو پایاری اپتیکی بررسی شد هاست این اثر برای اولین بار در این پلیمر خاص مشاهده شدهاست این نتیجه بدو ن کاربرد هیچ مشددی به دست آمده است.