سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی –
نورمحمد آبیار –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناخت دیدگاه های کارشناسان کشاورزی در رابطه با برخی ویژگیهای نظام های بهره برداری استان گلستان شامل شدت مکانیزاسیون قابلیت و توانایی پس انداز سرمایه گذاری فقر تغییر کاربری اراضی آسیب پذیری در قبال سیاست تعدیل اقتصادی تعامل با نهادهای دولتی و دانش فنی بهره برداران به اجرا درآمده است تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده است کلیه کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان گلستان شامل 40 نفر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدادند روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده بودهاست ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است و اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است نتایج تحقیق نشان داد از نظر اکثر کارشناسان دانش فنی و مهارتهای زراعی و ارتباط و تعامل دو سویه بهره برداران نظام بهره برداری تعاونی تولید با نهادهای اجرایی ودولتی بخش کشاورزی نسبت به سایر بهره برداران در وضعیت مطلوبتری است. همچنین اکثر آنان معتقدند شدت مکانیزاسیون توانایی پس انداز درآمدهای کشاورزی و تغییر کاربری در مزارع نظام بهره برداری تجاری بزرگ بیشتر از سایر نظام ها می باشد درعین حال اکثر آنان میزان فقر در نظام بهره برداری مشاع را بیشتر از سایر نظامهای بهره برداری ارزیابی کرده اند اتخاذ سیاست واقعی سازی قیمت نهاده های کشاورزی و فراهم سازی بسترهای مناسب حمایتهای غیرقیمتی به ویژه اعتباری نهادی، آموزشی، بیمه ای و درآمدی با مشارکت بهره برداران مشاعی و دهقانی با هدف سازگاری آنها با تحولات آتی اقتصاد ملی و جهانی از جمله پیشنهاد های این مطالعه است.