سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فروزان شاهرخی – کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
سیدمحمود حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

تشکل سازمانی ترویج برای ایفای بهینه وظایف قانونی خود و ارایه خدمات با کیفیت نیازمند بهره گیری از پتانسیل های مختلف موجود در روستاها می باشد شوراهای اسلامی روستایی با توجه به قابلیت مهم مردم محوری شناخت کامل جامعه روستایی و توانایی مناسب در بهره گیری از توانمندیهای روستایی می توانند بازوهای مهمی در تبیین و اجرای برنامه های ترویجی باشنداما پرسشی که مطرح می باشد این است که زمینه های مشارکت شوراهای اسلامی در فعالیت های ترویج کشاورزی کدامند؟ این تحقیق کاربردی که به روش توصیفی – همبستگی انجام شده است با هدف پاسخگویی به این پرسش طراحی گردیده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق سرشماری و تکمیل پرسشنامه 60 نفر از کارشناسان مرتبط با ترویج کشاورزی شهرستان کوهدشت گردآوری گردید.روایی صوری پرسشنامه توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه و برخی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید قرارگرفت و پایای پرسشنامه از طریق انجام مطالعه راهنما 94% محاسبه گردید یافته ها نشان دادند که میان سطح تحصیلات سن سابقه فعالیت ترویجی میزان ارتباط با اعضای شورای اسلامی روستایی و دیدگاه کارشناسان در زمینه مشارکت اعضای شورا درفعالیت های ترویج کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین از دیدگاه کارشناسان ترویج شوراهای اسلامی می توانندبه ترتیب در فعالیت های زمینه سازی برای برگزاری کلاسهای ترویجی تشویق روستائیان جهت شرکت دربرنامه های ترویجی همکاری در شناسایی مشکلات کشاورزان شناسایی رهبران محلی و زمینه سازی برای ارتباط آنان با سازمانهای جهاد کشاورزی وهمکاری در اجرای برنامه های ترویجی در روستا مشارکت نمایند این درحالی است که همکاری در زمینه تحقیقات مربوط به کشاورزی در سطوح محلی و ترغیب مردم جهت یکپارچه سازی و تسطیح اراضی از اولویت پایین تری برخوردار بود در پایان با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاداتی ارایه گردیده است.