سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدامید سبحانی – آموزشکده فنی سنندج

چکیده:

با کاربرد مدل میکروسکوپی برای یک گاز چگال بوزی در دمای محدود و استفاده از معادله حرکت برای تابع موج چگاله معادله جنبشی کوانتومی برای تـابع توزیـع اتـم های بر انگیخته را به دست می آوریم . در معادله جنبشی کوانتومی برخوردهای بین اتمهای چگاله و ناچگاله وهمچنین برخورد های بین اتم های برانگیخته را در نظر می گیریم . معادله پیوستگی شامل یک جمله چشمه ای مربوط به انتگرال برخورد چگاله با ناچگاله است . فرض می کنیم که آهنگ برخورداتمهای ناچگاله به اندازه ای سریع است که بتوان تابع توزیع ناچگاله را بطور تقریبی برابر با تابع توزیع بوزونیدر ترازمندی موضـعی در نظر گرفت . سپس معادله های حرکت جدید را طوری به دست می آوریم که اتمهای ناچگاله در ترازمندی گرمایی با یکدیگر باشند . ولی هنوز در تعادل کامل باارامترهای دیگر بوزونی نباشند . جمله چشمه ای که در این معادله آشکارمی شود یک نقش اساسی در توصیف ترازمندی پتانسیل های شیمیایی چگاله با ناچگاله دارد