سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیلوفر ذوقی فومنی – دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود
رسول صدیقی بنابی – دانشگاه صنعتی شریف
زینب برنجی – دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود

چکیده:

در این مقاله با استفاده از شبیه سازی عددی ویژگیهای دینامیکی تک حباب سونولومینسانسی متحرک در سیال آدیپونیتریل مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس این مدلسازی، فرض شده است که تحولات درون حباب، در حین نوسانات شعاعی در سیال، از مدل شبه آدیاباتیک پیروی می کند. به این صورت که برای حالت هایی که سرعت حرکت دیواره حباب کوچک است، تحول گاز همدما فرض می شود و در شرایطی که سرعت حرکت دیواره بزرگ است، تحول گاز درون حباب بیدررو در نظر گرفته می شود. توجه به این نکته که سرعت دیواره حبابی که تحت تأثیر امواج صوتی با دامنه های بزرگ قرار دارد، در حوالی لحظه فروریزش، بسیار بیشتر از سرعت تبادل ذرات و انرژی بین حباب و سیال است، درستی این فرض را توجیه می کند. در مقاله حاضر، دینامیک شعاعی و انتقالی حباب آرگون در یک دوره تناوب میدان آکوستیکی در سیال آدیپونیتریل بررسی شده است. همچنین سیکل کامل نوسانات تک حباب سونولومینسانسی در این سیال، برای اولین بار به کمک این روش شبیه سازی شده است و مطالعات مورد نظر برای این سیال، در دمای C 25° انجام گرفته است. نتایج حاصله، حاکی از آن است که افزایش شعاع حباب در مرحله انبساط تک حباب سونولومینسانسی در سیال آدیپونیتریل بیشتر از آب بوده و نیروهای وارد بر حباب نیز در آدیپونیتریل بیشتر از آب می باشد. همچنین مسیر حرکت حباب که در آب به صورت دایره ای است در آدیپونیتریل به صورت خطی در می آید.