سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهان شیرزاد اجیرلو – کارشناس ارشد، مدرس آموزشکده سما پارس اباد
حوریه بقایی – مسئول پزوهش آموزشکده سما پارس آباد

چکیده:

قدرت اجتماعی دین رابطه زیادی با نقش دین در جوامع در عرصه های مختلف سیاسی ف اقتصادی، فرهنگی، و شکل گیری نهضت های اجتماعی دارد. میزان کسب قدرت نهضت های دینی رابطه نزدیکی با قدرت اجتماعی دینی دارد . چرا که قدرت اجتماعی دین از یک سو نسبت جدی با حضور اندیشه دینی در میان نخبگان اجتماعی دراد . کهخود معلول تفکر اجتماعی دین و اندیشه دین می باشد. از سوی دیگر قدرت و ضعف نهادهای اجتماعی مذهبی ف رابطه تنگاتنگی با زمینه های سیاسی، فرهنگی، و اقتصدای یک جامعه دراد . نوع تعامل نظام سیاسی با مذهب ، گذشته فرهنگی، عوامل بین المللی و نظام آموزش حاکم بر آن جامعه ، بر شکل گیری نهادهای مذهبی تاثیر فراوان دارد. فضای حاکم بر مذهب باعث ظهور هویت اجتماعی دینی راسبب می شود کهاگر دین درست تعبییر و تفسیر نشود باعث شکل گیری گروه های تندو و داریکا در جامعه را سبب خواهدگردید که از جمله آنها می توان به شکل گیری صهیونیزم در دین یهود، کاتولیکهای تندرو در مسیحیت و گروههای تندو طالبان و یا گروه های رادیکال تکفیری و سلفی در دین اسلامی را نام برد. که همه این گروه ها با برداشت اشتباه از دین ، باعث به انحراف کشیده شدن افراد و جامعه و یا باعث اجرای قوانین نادرست که با س اشتباه از دین کرده اند را فراهم می آورند. سئوال اصلی : چگونه تفسیر احکان ازدایان می تواند مانند یک شمشیر دولبه هم در جهت پیشرفت و یا هم در جهت عقب ماندگی جوامع عمل کند؟ فرضیه: برداشتهایی که از دین و احکام دینی می شود اگر درست و عاقلانه باشد جامعه را به سعادت ولی اگر برداشت اشتباه و ناصحیح از احکام دینی گردد باعث شکل گیری گروه های تندرو که عامل نا امنی جامعه است را سبب می گردد که این همان شمشیر دولبه است.