سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بلقیس باورصاد – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
کریم جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
غلامرضا دهناشی لاطانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حجت اله اسدی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

چکیده:

این پژوهش بدنبال بررسی رابطه بین استرس ناشی از عوامل سازمانی و عملکرد شاغلین مرد شهرک صنعتی آبادان است. این پژوهش از لحاظ هدف در دسته پژوهش های توسعه ای-کاربردی و به لحاظ چگونگی اجرا و بر اساس اهداف پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری کلیه شاغلین مرد شهرک صنعتی شهر آبادان بود ( 50 نفر). تعیین حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شد: 1) پرسشنامه استرسورهای کارمندان ابوالقاسمی و پولادی ریشهری 1379 2) پرسشنامه عملکرد شغلی پاتریسون ( 2000 ). پرسشنامه ها در اختیار برخی ازمتخصصین قرار گرفت و نتایج این بررسی منجر به اعمال اصلاحات لازم بر روی پرسشنامه گردید. در نتیجه پرسشنامه از اعتبار صوری و محتوایی برخوردار گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرها بیش از0/7 بدست آمد و پایایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره با کاربرد نرم افزارspss 22 انجام گرفت. نتایج نشان داد، با بالا رفتن استرس ناشی از عوامل سازمانی، عملکرد شاغلین به نسبت زیاد کاهش می یافت، همچنین متغیر استرس ناشی از عوامل سازمانی، حدود 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرد و این متغیر، سهم معنادار و منفی در تبیین تغییرات متغیر وابسته داشت.