سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناظمی – کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد شاهرود
فاطمه رحیمیان – کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد شاهرود

چکیده:

دراین پژوهش به تحلیل تعدیلات نواتی ازدودیدگاه اجباری و اختیاری و تاثیرآن براقلام تعهدی تجدید ارایه شده پرداختیم بدین منظور ازشاخصهای مابه التفاوت درجریانات نقدی عملیاتی اندازه شرکت اهرم مالی نرخ بازده دارایی ها و نوسانات رشد به عنوان متغیرهای مستقل و ازاقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته و ازمعیار مولفه های حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی و استفاده شده است داده های جمع اوری شده ازشصت شرکت بورسی طی دوره مالی 1386-1391 نشان داد که تجدید ارایه های ناشی ازدرخواست حسابرس سبب شده است کیفیت اقلام تعهدی دردوره های بعدتجدید ارایه نسبت به دوره قبل تجدید ارایه افزایش یابد نتایج همچنین نشان میدهد که بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی برافزایش کیفیت اقلام تعهدی درشرکت های دارای تجدید ارایه اجباری تاثیرگذار می باشد