سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صادقی – دانشیاربخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازنوسینده مسئول
الهام باقرپور – دانشجوی سابق بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
فاطمه کارگر – دانشیاربخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق تاثیر شاخص‏های هواشناسی از قبیل دما رطوبت نسبی و بارندگی روزانه برمقدار غلظت آلاینده های CO ، Dust ، NOx بررسی شد. داده‏ها‏ی موردنیاز از ایستگاه سینوپتیک سازمان هواشناسی شیراز و ایستگاه‏های سنجش آلودگی میدان امام حسین و دروازه کازرون وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست فارس تهیه گردید. نتایج بررسی تغییرات فصلی آلاینده ها روشن ساخت که برای آلاینده ی COوNOx دو بیشینه وجود دارد که یکی در تابستان و دیگری در زمستان رخ می دهد.نتایج نشان داد که آلاینده CO با حداقل دما ، حداکثر رطوبت نسبی و بارندگی روزانه ؛رابطه عکس وبا حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی رابطه‏ی مستقیم دارد .همچنین افزایش خشکی هوا همراه با افزایش مقدار آلاینده‏ها بوده است . کمینه‏ ی آلاینده‏ها در حداکثررطوبت نسبی رخ داده است به جز درمورد NOx که این عامل تاثیری نداشت .