سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یوسف تقی پوریان – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
سید محمدرضا رئیس زاده – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
آسیه فلاح عابد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری ، نور، ایران

چکیده:

ارزیابی عملکرد شرکت ها در تصمیم گیری های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. فقدان وجود نظام ارزیابی عملکرد در یک سازمان بهمعنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و بیرون سازمان بوده که نهایتا موجب ناتوانی و نابودی سازمان می گردد. هدف اصلی اینپژوهش بررسی رابطه ارزیابی عملکرد و پیش بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. معیارها و شاخصهای زیادی برای ارزیابی عملکرد شرکت ها وجود دارد که یکی از مهمترین آنها شاخص ارزش افزوده اقتصادی است که در اینپژوهش استفاده شده و برای سنجش متغیر وابسته یعنی ورشکستگی نیز ، از مدل اسپرینگیت استفاده شده است . در راستای هدفپژوهش تعداد ۹۰ شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات آن طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دسترس بوده انتخاب و با استفاده ازنرم افزارهای SPSS و PLS فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت . این تحقیق از جهت هدف ، کاربردی و از نظر استنتاج توصیفیتحلیلی می باشد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی رابطه معناداریوجود دارد.