سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالله اسماعیلی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی
میثم قدسی – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

امنیت بر اساس تئوری های جامعه شناسان و روانشناسان معروف در هرم نیازها جزء اولین نیازهای اساسی است یعنی بعداز نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به امنیت است که در صدر قرار دارد وقتی امنیت در جامعه نباشد رفاه ، توسعه ،وپویشنخواهد بود.و ازسوی دیگر برقراری امنیت مهم ترین عامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی در جامعه استبا توجه به این تاثیرات متقابل ، هدف 5 تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین امنیت اجتماعی با مولفه های سرمایه اجتماعی ورفاه اجتماعی است .براین اساس سرمایه اجتماعی در دو بعد فرهنگی و بعد ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد این نوعپژوهش از نوع پیمایشی مقطعی و با استفاده از ابزارپرسشنامه ر میان خانواده ها انجام شد . نمونه این پژوهش 420 نفر بودکه با روش نمونه گیری طبقه ای بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج بدست آمده نشان می دهد کهتمامی ابعاد سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی رابطه معناداری دارند و از بین متغیر های پیشینه ای وضعیت تاهل وجنسیتبا رفاه اجتماعی رابطه داشتندهمچنین بین امنیت اجتماعی با سرمایه اجتماعی ورفاه اجتماعی رابطه وجود دارد.