سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهسا آبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، تهران، ایران
ایوب ویسه – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی، معاون آموزشی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد مهران،ایران
حسن رشیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد مهران، ایران

چکیده:

سازمان ها بعنوان بخش جدایی ناپذیراز جامعه بشری دارای شهروندانی هستندکه از یک سو تفکر به مسائل پیش روی آنان و تلاش برای حل آنها یکی از وظایف اجتناب ناپذیر سازمان های امروز است و از سوی دیگر موفقیت سازمان در گرو تلاش داوطلبانه، مستمر و اثربخش آنهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه پیام نور استان ایلام می باشد. این نوع پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده، به لحاظ روش ، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و مایر استفاده شده و همچنین برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه لی و آلن استفاده شده است که از روایی و پایایی بالایی برخوردارند.حجم نمونه از طریق فرمول کوکران ، تعداد 361 نفر بوسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. آزمون فرضیات نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه پیام نور استان ایلام وجود دارد.