سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه مقدم – کارشناس ارشد دانشگاه تهران
رضا رجبی – دانشیار دانشگاه تهران
مریم خواجه صالحانی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیامدشت)

چکیده:

تیپ بدنی و رابطه آن با انحناهای ستون فقرات از دیر باز مورد توجه مدرسین و دانشجویان حیطه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی بوده است ولی با این وجود منابع علمی و تحقیقی در این خصوص کمتر به چشم می خورد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه تیپ بدنی با انحناهای لوردوز ستون فقرات در دختران 15-17 ساله دبیرستانی مدارس دولتی منطقه 2 آموزش و پرورش تهران می باشد. نمونه های تحقیق شامل 240 دختر 15 تا 17 ساله بوده که از میان آنها 5 دبیرستان به روش خوشه ای و نمونه های آن به صورت تصادفی انتخاب شدند. لوردوز ک مری توسط خط کش منعطف اندازه گیری شد و در ادامه تیپ بدنی (اکتومورف، مزومورف، اندومورف) دانش آموزان به روش هیث و کارتر، و اندازه گیری ده متغیر شامل قد، وزن، چهارچین پوستی، دو پهنای استخوان و دو محیط اندام انجام شد. ارتباط بین میزان انحناهای ستون فقرات و یپ بدنی با استفاده از روش آمار توصیفی استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بین لوردوز کمری و تیپهای بدنی رابطه معنا داری مشاهده نشد (لوردوز و ا ندومورفی، لوردوز و مزومورفی، لوردوز و ا کتومورفی). در نتایج مشاهده می کنیم که انحناهای پشتی و کمری ستون فقرات رابطه ای با تیپ بدنی نمونه ها پیدا نکرده اند و میزان این انحرافات می تواند دلایل دیگری بجز تیپ بدنی داشته باشد. احتمالاً در نتیجه ضعف عضلات و یا عواملی مانند مسائل اجتماعی افراد، عادتهای نامناسب از قبیل (خوابیدن، ایستادن، نشستن راه رفتن و…) فقر حرکتی و مسائل روانی دانش آموزان باشد.