سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی مرادی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
محدثه احمدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
حسین سلیمانی – استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری معنوی و عملکرد کارکنان انجام شده است. جامعه آماری تمام کارکنان شرکت برق منطقه غرب استان کرمانشاه 088 نفر بود. برای نمونه گیری بااستفاده از روش تصادفی و جدول مورگان، تعداد 068 نفر به عنوان جامعه نمونه ای انتخاب و مورد سنجش قرارگرفته اند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی و عملکرد کارکنان استفاده شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه با نظرخواهی از استاد راهنما تأیید گردید، برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفایکرونباخ استفاده شد، که بر این اساس ضریب آلفای پرسشنامه رهبری معنوی 919 % و پرسشنامه عملکرد کارکنان 989 %به دست آمد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه پژوهش است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 16 spss صورت پذیرفت. یافته های مقاله حاکی از آن است که بین رهبری معنوی در شرکت برق منطقه غرب و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین چشم انداز سازمانی، عشق به نوعدوستی، ایمان به کار، عضویت در سازمان، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد رابطه معنادار و مثبت برعملکرد کارکنان شرکت برق منطقه غرب وجود دارد